Ogólne warunki korzystania z serwisu

1. Klientem naszego sklepu może zostać każdy, kto poprawnie wypełni formularz zamówienia, lub prześle faksem albo złoży telefonicznie zamówienie na sprzedawane przez nas produkty.
Możliwe jest składanie zamówień:
– telefonicznie lub faksem pod nr (71) 322-53-68, 690 026 300
– pocztą elektroniczną pod adresem: ksiegarnia@archidiecezja.wroc.pl

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Złożone zamówienie można wycofać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą złożenia zamówienia;
- w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub przelewem – po wpływie pieniędzy na konto bankowe księgarni.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3. Ceny za wszystkie towary oferowane przez sklep podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych.

4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty wysyłki wg sposobu wybranego przez klienta w zamówieniu.

5. Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z póź. zm.) na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wydawnictwo w związku z koniecznością realizacji zamówienia Wydawnictwo TUM oświadcza, że podane dane nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.

6. Właścicielem sklepu internetowego Wydawnictwa TUM jest Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Pl. Katedralny 19, 50 - 329 Wrocław, NIP 898-001-97-38, REGON 040016286-00026

7. Złożenie zamówienia w Księgarni Wysyłkowej Wydawnictwa TUM jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta, że zapoznał się z zasadami sprzedaży i je akceptuje.

8. Wydawnictwo TUM nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską S.A. lub z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa)

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego

10. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.